Welcome to the website of St. Mary’s Aided School, Overton on Dee

Welcome to St Mary’s Church in Wales Primary School website.

Whether you are a current parent/carer, considering sending your child here in the future or simply interested in our school, we hope you find our website interesting and informative. This website aims to give you a taster of the school, as well as providing regular updated information for both parents and pupils. It offers a picture of life at St. Mary’s and illustrates some of the amazing opportunities your child will experience on their learning journey here.

Our school is a very popular village school with a caring Christian ethos. We are situated in the beautiful village of Overton near the border with England. The school is well supported by the community and has strong links to the church, a hard working Parent Teacher Association and an active Governing body.

St Mary’s is a school with an excellent reputation. Children lie at the heart of our school and are given the very best opportunities to achieve their full potential. We aim for excellence in achievement and personal development by having a stimulating curriculum, which closely matches the needs of our children and encourages them to be confident, motivated and enthusiastic learners. We believe that learning should be fun, that children should have a childhood enriched by the highest standard of education and that school days should provide happy memories to last a lifetime.

We hope that you enjoy your visit to our website and find any information that you are looking for. Please feel free to contact the school with any queries you may have. Thank you for visiting!

Pa un aich bod yn riant/gofalwr yn ystyried gyrru eich plentyn yma yn y dyfodol, neu bod a diddordeb yn ein hysgol, r’ydym yn gobeithio y byddwch yn darganfod y gwefan yma yn wybodus. Amcan y gwefan yw rhoi blas o’r ysgol,yn ogystal a darparu gwybodaeth cyson diweddar i rieni a disgyblion. Mae’n cynnig darlun o fywyd yn Sant Mair ac yn disgrifio rhai o’r cyfleoedd fydd eich plentyn yn darganfod ar ei siwrnai yma.

Mae ein hysgol yn ysgol bentref boblogaidd efo naws gofal Cristnogol. R’ydym yn sefyll yn y pentref hardd o Overton ar Ddyfrdwy yn agos i’r ffin efo Lloegr. Mae’r ysgol yn cael cefnogaethda gan y gymuned, efo cysylltiad gryf a’r eglwys, Cymdeithas Rieni/Athrawon gweithgar,a chorff Llywodraethu bywiog.

Mae Sant Mair yn ysgol efo enw da rhagorol. Mae’r plant yn gorwedd wrth galon ein hysgol a maent yn cael y cyfleoedd gorau i gyflawni eu potensial yn llawn. Byddwn yn anelu am ragoraeth mewn cyflawniad a datblygiad personol drwy gwriciwlwm symbylus, sydd yn eu hannog i fod yn hyderus, ysgogol, ac yn ddysgwyr brwdfrydig. Credwn y dylai dysgu fod yn hwyl, a plant yn cael plentyndod wedi ei gyfoethogi drwy addysg o’r safon orau, ac y dylai dyddiau’r ysgol ddarparu cofiadwyon hapus i barhau am oes.

Gobeithio y gwnewch fwynhau eich ymweliad a’r wefan a darganfod yr wybodaeth yr ydych yn chwilio amdano. Byddwch yn rhydd i gysylltu a’r ysgol efo unrhyw ymholiad sydd gennych. Diolch am ymweliad.